Pyrolýza a zplynovací jednotky-výzkum, vývoj a výroba

Czech English German Russian

Naši partneři

Pyrolýza a zplynovací jednotky

Ekologické a ekonomické zpracování a zhodnocení organických surovin a odpadů.

Zabýváme se od roku 2001 aplikovaným výzkumem pyrolýzy v oblasti využití biomasy, tříděných odpadů a dřevní štěpky. Soustředili jsme se především na:

likvidaci nebezpečných odpadů pomocí pyrolýzy

Během dosavadního vývoje byla v popředí výzkumu likvidace nebezpečných odpadů pomocí pyrolýzy a dále využití pyrolytických plynů pro ohřev médií

využití ojetých pneumatik pomocí pyrolýzy

V r. 2003 byly provedeny pokusy s využitím ojetých pneumatik pomocí pyrolýzy. Výsledkem pyrolýzy byl pyrolytický plyn a olej, který svým složením připomíná surovou složku vznikající při destilaci ropy.
program MPO FI - IM/037 "Výroba aktivního uhlíku v procesu pyrolýzy" V r. 2004 společnost prováděla výzkumné, projektové a konstrukční práce pro firmu Agro-eko, spol. s r.o. v rámci programu MPO FI - IM/037 "Výroba aktivního uhlíku v procesu pyrolýzy." Výsledky byly obhájeny s kladným hodnocením Ministerstva průmyslu a obchodu. Zkušenosti získané v tomto výzkumu potvrdily správný směr a postup k realizaci výroby pyrolytického koksu a koksárenského plynu v rámci klastru.

zkoušky plynového generátoru pro atomizaci

Během 1. pololetí r. 2005 proběhly zkoušky pilotního plynového generátoru, který ve spojení s pyrolýzní komorou bude sloužit k atomizaci dlouhých uhlovodíkových řetězců.
Realizace pyrolýzní laboratorní jednotky
Proběhla na ní řada testů a měření s různými druhy paliv – od biomasy po plasty, pneumatiky a jiné hmoty, které jsou dnes pouze obtížným odpadem. Jejím postavením si naši konstruktéři ověřili správnost cesty a umožnila zvolit optimální řešení pro konstrukci výkonnější jednotky.


Diskuse amerického vědce se senátorem Roubíčkem v naší firmě nad problematikou pyrolýzy a její ekonomikou. Bylo konstatováno, že neexistuje zatím strojní pyrolýzní zařízení, které by pracovalo v provozu se ziskem při stávajících cenách organických odpadů.

V současné době přicházíme na český a světový trh s naším modulovým zařízením pro pyrolytické zpracování širokého spektra organických odpadů a zbytkových materiálů. Jako příklad uvádíme:

Pneumatiky, dřevní štěpka a další druhy obnovitelných surovin, městské kaly, brusné kaly, nebezpečný odpad organického i anorganického charakteru, komunální odpad, plasty včetně PVC atd.

Výstupem z našeho zařízení jsou tekuté produkty závislé podle stupující suroviny a elektrický energie (případně i tepelná, pokud se u investora využije). Našim cílem je ze zpracovávané suroviny vytěžit maximum suroviny pro návrat do zpracovatelského průmyslu a zbytek vysoce ekologicky zpracovat na elektrickou energii.

Zařízení dodáváme na klíč včetně energetických koncovek. Zařízení je koncipováno jako samostatný stroj se zakrytováním a manipulační jednotkou. Pro zabudování u investora je požadována jen zpevněná plocha pro vlastní stroj o půdorysné ploše cca 50m2 s další skladovací a manipulační plochou pro skladování suroviny a tekutých produktů výroby.

Výška dodávaného zařízení dosahuje cca 13 m.